លេខ ចំណងជើង Post Date បានស្ដាប់ ទាញយក
1 វេទិការសាធារណៈ«ការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍ និងប្រើប្រាស់ធនធានថវិការឃុំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព» 101
2 ប្តឹងឬមិនប្តឹងនៅពេលឃើញមានភាពមិនប្រក្រតី ជំុវិញការប្រើប្រាស់ថវិការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី២១)២០១៦ 93
3 មតិពលរដ្ឋ-(កម្មវិធីទី២១)២០១៦ 78
4 ថវិការសម្រាប់មន្ទីរអប់រំ-(កម្មវិធីទី២២)២០១៦ 75
5 សន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ-(កម្មវិធីទី២១)២០១៦ 92
6 ថវិការសម្រាប់ការពារសន្តិសុខឃុំ សង្កាត់-(កម្មវិធីទី២០)២០១៦ 98
7 ថវិការសម្រាប់មន្ទីរសុខាភិបាល-(កម្មវិធីទី១៩)២០១៦ 83
8 សារៈប្រយោជន៍នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ-(កម្មវិធីទី១៨)២០១៦ 100
9 ផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់-(កម្មវិធីទី១០) ២០១៥ 111
10 ខ្ញុំចូលរួម-(កម្មវិធីទី១៧)២០១៦ 83
11 ថវិការឃុំនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ-(កម្មវិធីទី១៦)២០១៦ 86
12 ចំណូលសេវាសាធារណៈ-(កម្មវិធីទី១៥) ២០១៥ 80
13 ឧបសគ្គនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ-(កម្មវិធីទី១៤) ២០១៥ 108
14 ឧបសគ្គក្នុងការទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ-(កម្មវិធីទី១៣) ២០១៥ 92
15 យន្តការបណ្តឹង-(កម្មវិធីទី១១)​២០១៥ 141
16 ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងស្រុកខណ្ឌ-(កម្មវិធីទី៩) ២០១៥ 120
17 ការបើកចំហព័ត៌មានថវិការ-(កម្មវិធីទី៨)​២០១៥ 118
18 របៀបចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចាត់ចែងថវិការឲ្យមានតម្លាភាព-(កម្មវិធីទី៧)​២០១៥ 103
19 ការតាមដានថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី៦)​២០១៥ 141
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 73 បានស្តាប់: 141
20 តម្លាភាពថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(តុមូល)-(កម្មវិធីទី៥)​២០១៥ 191
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 90 បានស្តាប់: 191
21 ការប្រើប្រាស់ថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី៤)​២០១៥ 127
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 127
22 ការរៀបចំថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី៣)​២០១៥ 138
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 49 បានស្តាប់: 138
23 ចំណូលថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី២)​២០១៥ 143
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 143
24 ថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី១)​២០១៥ 311
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 60 បានស្តាប់: 311
25 សិក្ខាសាលាសហគមន៍«ការលើកកំពស់តម្លាភាព និងគណនីភាពក្នុងការផ្តល់សេវាអប់រំនៅមូលដ្ឋាន»-២០១៥ 150
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 150
26 សិក្ខាសាលាសហគមន៍«ការលើកកំពស់តម្លាភាព និងគណនីភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈមូលដ្ឋាន»-២០១៥ 131
No attachments to download
27 ពិភាក្សាដេញដោល«តើគួរឲ្យលុយលើសការកំណត់ដែរឬទេ?»-២០១៥(កម្មវិធីទី២៣) 156
No attachments to download
28 ពន្ធលើប្រាក់ខែ-២០១៥(កម្មវិធីទី២២) 498
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 70 បានស្តាប់: 498
29 តំលៃផ្ញើឡានមូតូកង់-២០១៥(កម្មវិធីទី២១) 117
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 117
30 រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់-២០១៥(កម្មវិធីទី២០) 142
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: 142
31 ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការ-២០១៥(កម្មវិធីទី១៩) 121
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 121
32 ទៅពេទ្យរដ្ឋអស់លុយអត់?-២០១៥(កម្មវិធីទី១៨) 132
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 50 បានស្តាប់: 132
33 ក្លីនិចខុសច្បាប់-២០១៥(កម្មវិធីទី១៧) 114
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 114
34 បជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិ និងប្រឹក្សាយោបល់(ALAC)-២០១៥(កម្មវិធីទី១៦) 127
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 127
35 បណ្តាសាប្រេងនិងឧស្ម័ន-២០១៥(កម្មវិធីទី១៥) 111
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 111
36 ការទិញអវត្តមាននិងពិន្ទុ-២០១៥(កម្មវិធីទី១៤) 120
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 120
37 មេរៀនប្រឆាំងអំពើពុករលួយ-២០១៥(កម្មវិធីទី១៣) 138
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 45 បានស្តាប់: 138
38 កិច្ចពិភាក្សាតុមូល-ទស្សនៈយុវជនចំពោះអំពើពុករលួយ-២០១៥(កម្មវិធីទី១១) 101
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 101
39 នគរបាលចរាចរណ៍និងការអនុវត្តន៍ច្បាប់-២០១៥(កម្មវិធីទី១០) 102
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 102
40 ផលប៉ពាល់នៃអំពើពុករលួយ-២០១៥(កម្មវិធីទី០៩) 122
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 48 បានស្តាប់: 122
41 ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ-២០១៥(កម្មវិធីទី០៨) 179
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 45 បានស្តាប់: 179
42 ការអនុវត្តគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់-២០១៥(កម្មវិធីទី០៧) 101
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 101
43 ធ្វើសំបុត្រកំណើតអស់លុយឬ?-២០១៥(កម្មវិធីទី០៦) 128
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 128
44 ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអស់លុយឬទេ?-២០១៥(កម្មវិធីទី០៥) 394
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 394
45 បើគេទារលុយលើស អ្នកធ្វើម៉េច?-២០១៥(កម្មវិធីទី០៤) 118
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 50 បានស្តាប់: 118
46 ហ៊ានទៅសាលាឃុំឬទេ?-២០១៥(កម្មវិធីទី០៣) 147
No attachments to download
47 អ្នកសារព័ត៌មានយុវជន-២០១៥(កម្មវិធីទី០២) 129
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 129
48 យុវជនជំនាន់ថ្មី-២០១៥(កម្មវិធីទី០១) 142
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 142
49 វេទិការសំណួរចម្លើយ-២០១៤(កម្មវិធីទី២៦) 132
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: 132
50 ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ-២០១៤(កម្មវិធីទី២៥) 147
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: 147
51 តម្លាភាពក្នុងការជ្រើសរើសពលករចំណាកស្រុក-២០១៤(កម្មវិធីទី២៤) 137
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 137
52 មេរៀនប្រឆាំងអំពើពុករលួយ-២០១៤(កម្មវិធីទី២៣) 137
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 137
53 ពន្ធលើប្រាក់ខែ-២០១៤(កម្មវិធីទី២២) 292
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 49 បានស្តាប់: 292
54 ចំណាត់ការលើបណ្តឹងនៃអំពើពុករលួយ-២០១៤(កម្មវិធីទី២១) 112
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 112
55 សិក្ខាសាលា-ប្រធានបទ«ភាពស្អាតស្អំនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅមូលដ្ឋាន»-២០១៤(កម្មវិធីទី២០) 231
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 231
56 ការការពារសាក្សី និងអ្នកប្តឹង-២០១៤(កម្មវិធីទី១៩) 217
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 217
57 សិក្ខាសាលា-ប្រធានបទ«យុវជនចូលរួមដើម្បីភាពស្អាតស្អំនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅមូលដ្ឋាន»-២០១៤(កម្មវិធីទី១៨) 113
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 113
58 ប្រាយស្ពត(Bribespot)-២០១៤(កម្មវិធីទី១៧) 124
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 124
59 ការដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈ-២០១៤(កម្មវិធីទី១៦) 111
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 111
60 សេវាកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ(២) មានល្ខោនវិទ្យុ-២០១៤(កម្មវិធីទី១៥) 114
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 114
61 សេវាកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ(១)-២០១៤(កម្មវិធីទី១៤) 118
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 118
62 ការចាត់តាំងនិងការផ្លាស់ប្តូរគ្រូបង្រៀន-២០១៤(កម្មវិធីទី១៣) 125
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 125
63 ការបង់ពន្ធនិងប្រមូលពន្ធដោយតម្លាភាព-២០១៤(កម្មវិធីទី១១) 109
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 109
64 សុចរឹតភាព ​និងការលើកកំពស់គុណភាពអប់រំ-២០១៤(កម្មវិធីទី១០) 177
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 177
65 សេវាសុខាភិបាលសាធារណៈ-២០១៤(កម្មវិធីទី៩) 114
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 114
66 អ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ-២០១៤(កម្មវិធីទី៨) 133
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 133
67 កិច្ចពិភាក្សាតុមូល-ប្រធានបទ«យុវជន និងការងារ»-២០១៤(កម្មវិធីទី៧) 142
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 142
68 ការប្រកបការងារដោយសុចរឹត-២០១៤(កម្មវិធីទី៦) 96
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 96
69 យុវជននិងបណ្តាញព័ត៌មានសង្គម-២០១៤(កម្មវិធីទី៥) 106
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 45 បានស្តាប់: 106
70 បជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិ និងប្រឹក្សាយោបល់((ALAC)-២០១៤(កម្មវិធីទី៤) 126
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 126
71 សិទ្ធទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈ-២០១៤(កម្មវិធីទី៣) 132
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 132
72 យុវជនជំនាន់ថ្មី-២០១៤(កម្មវិធីទី២) 132
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 56 បានស្តាប់: 132
73 អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា-២០១៤(កម្មវិធីទី១) 250
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 58 បានស្តាប់: 250