លេខ ចំណងជើង Post Date បានស្ដាប់ ទាញយក
1 វេទិការសាធារណៈ«ការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍ និងប្រើប្រាស់ធនធានថវិការឃុំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព» 140
2 ប្តឹងឬមិនប្តឹងនៅពេលឃើញមានភាពមិនប្រក្រតី ជំុវិញការប្រើប្រាស់ថវិការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី២១)២០១៦ 119
3 មតិពលរដ្ឋ-(កម្មវិធីទី២១)២០១៦ 111
4 ថវិការសម្រាប់មន្ទីរអប់រំ-(កម្មវិធីទី២២)២០១៦ 114
5 សន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ-(កម្មវិធីទី២១)២០១៦ 123
6 ថវិការសម្រាប់ការពារសន្តិសុខឃុំ សង្កាត់-(កម្មវិធីទី២០)២០១៦ 126
7 ថវិការសម្រាប់មន្ទីរសុខាភិបាល-(កម្មវិធីទី១៩)២០១៦ 100
8 សារៈប្រយោជន៍នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ-(កម្មវិធីទី១៨)២០១៦ 131
9 ផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់-(កម្មវិធីទី១០) ២០១៥ 141
10 ខ្ញុំចូលរួម-(កម្មវិធីទី១៧)២០១៦ 109
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 21 បានស្តាប់: Tastylia USA 109
11 ថវិការឃុំនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ-(កម្មវិធីទី១៦)២០១៦ 104
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 30 បានស្តាប់: robot forex 104
12 ចំណូលសេវាសាធារណៈ-(កម្មវិធីទី១៥) ២០១៥ 105
13 ឧបសគ្គនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ-(កម្មវិធីទី១៤) ២០១៥ 143
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: forex companies 143
14 ឧបសគ្គក្នុងការទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ-(កម្មវិធីទី១៣) ២០១៥ 121
15 យន្តការបណ្តឹង-(កម្មវិធីទី១១)​២០១៥ 170
16 ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងស្រុកខណ្ឌ-(កម្មវិធីទី៩) ២០១៥ 137
17 ការបើកចំហព័ត៌មានថវិការ-(កម្មវិធីទី៨)​២០១៥ 140
18 របៀបចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចាត់ចែងថវិការឲ្យមានតម្លាភាព-(កម្មវិធីទី៧)​២០១៥ 128
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 49 បានស្តាប់: 128
19 ការតាមដានថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី៦)​២០១៥ 179
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 73 បានស្តាប់: 179
20 តម្លាភាពថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(តុមូល)-(កម្មវិធីទី៥)​២០១៥ 208
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 90 បានស្តាប់: 208
21 ការប្រើប្រាស់ថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី៤)​២០១៥ 156
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 156
22 ការរៀបចំថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី៣)​២០១៥ 150
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 49 បានស្តាប់: 150
23 ចំណូលថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី២)​២០១៥ 178
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 178
24 ថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ-(កម្មវិធីទី១)​២០១៥ 331
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 60 បានស្តាប់: 331
25 សិក្ខាសាលាសហគមន៍«ការលើកកំពស់តម្លាភាព និងគណនីភាពក្នុងការផ្តល់សេវាអប់រំនៅមូលដ្ឋាន»-២០១៥ 171
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 171
26 សិក្ខាសាលាសហគមន៍«ការលើកកំពស់តម្លាភាព និងគណនីភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈមូលដ្ឋាន»-២០១៥ 163
No attachments to download
27 ពិភាក្សាដេញដោល«តើគួរឲ្យលុយលើសការកំណត់ដែរឬទេ?»-២០១៥(កម្មវិធីទី២៣) 178
No attachments to download
28 ពន្ធលើប្រាក់ខែ-២០១៥(កម្មវិធីទី២២) 531
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 70 បានស្តាប់: 531
29 តំលៃផ្ញើឡានមូតូកង់-២០១៥(កម្មវិធីទី២១) 136
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 136
30 រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់-២០១៥(កម្មវិធីទី២០) 167
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: 167
31 ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការ-២០១៥(កម្មវិធីទី១៩) 130
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 130
32 ទៅពេទ្យរដ្ឋអស់លុយអត់?-២០១៥(កម្មវិធីទី១៨) 162
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 50 បានស្តាប់: 162
33 ក្លីនិចខុសច្បាប់-២០១៥(កម្មវិធីទី១៧) 138
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 138
34 បជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិ និងប្រឹក្សាយោបល់(ALAC)-២០១៥(កម្មវិធីទី១៦) 150
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 150
35 បណ្តាសាប្រេងនិងឧស្ម័ន-២០១៥(កម្មវិធីទី១៥) 130
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 130
36 ការទិញអវត្តមាននិងពិន្ទុ-២០១៥(កម្មវិធីទី១៤) 164
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 164
37 មេរៀនប្រឆាំងអំពើពុករលួយ-២០១៥(កម្មវិធីទី១៣) 162
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 45 បានស្តាប់: 162
38 កិច្ចពិភាក្សាតុមូល-ទស្សនៈយុវជនចំពោះអំពើពុករលួយ-២០១៥(កម្មវិធីទី១១) 131
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 131
39 នគរបាលចរាចរណ៍និងការអនុវត្តន៍ច្បាប់-២០១៥(កម្មវិធីទី១០) 125
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 125
40 ផលប៉ពាល់នៃអំពើពុករលួយ-២០១៥(កម្មវិធីទី០៩) 156
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 48 បានស្តាប់: 156
41 ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ-២០១៥(កម្មវិធីទី០៨) 204
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 45 បានស្តាប់: 204
42 ការអនុវត្តគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់-២០១៥(កម្មវិធីទី០៧) 115
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 115
43 ធ្វើសំបុត្រកំណើតអស់លុយឬ?-២០១៥(កម្មវិធីទី០៦) 156
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 156
44 ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអស់លុយឬទេ?-២០១៥(កម្មវិធីទី០៥) 405
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 405
45 បើគេទារលុយលើស អ្នកធ្វើម៉េច?-២០១៥(កម្មវិធីទី០៤) 132
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 50 បានស្តាប់: 132
46 ហ៊ានទៅសាលាឃុំឬទេ?-២០១៥(កម្មវិធីទី០៣) 166
No attachments to download
47 អ្នកសារព័ត៌មានយុវជន-២០១៥(កម្មវិធីទី០២) 150
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 150
48 យុវជនជំនាន់ថ្មី-២០១៥(កម្មវិធីទី០១) 157
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 157
49 វេទិការសំណួរចម្លើយ-២០១៤(កម្មវិធីទី២៦) 150
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: 150
50 ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ-២០១៤(កម្មវិធីទី២៥) 164
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: 164
51 តម្លាភាពក្នុងការជ្រើសរើសពលករចំណាកស្រុក-២០១៤(កម្មវិធីទី២៤) 161
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 161
52 មេរៀនប្រឆាំងអំពើពុករលួយ-២០១៤(កម្មវិធីទី២៣) 168
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 168
53 ពន្ធលើប្រាក់ខែ-២០១៤(កម្មវិធីទី២២) 315
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 49 បានស្តាប់: 315
54 ចំណាត់ការលើបណ្តឹងនៃអំពើពុករលួយ-២០១៤(កម្មវិធីទី២១) 133
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 133
55 សិក្ខាសាលា-ប្រធានបទ«ភាពស្អាតស្អំនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅមូលដ្ឋាន»-២០១៤(កម្មវិធីទី២០) 260
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 260
56 ការការពារសាក្សី និងអ្នកប្តឹង-២០១៤(កម្មវិធីទី១៩) 241
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 241
57 សិក្ខាសាលា-ប្រធានបទ«យុវជនចូលរួមដើម្បីភាពស្អាតស្អំនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅមូលដ្ឋាន»-២០១៤(កម្មវិធីទី១៨) 131
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 131
58 ប្រាយស្ពត(Bribespot)-២០១៤(កម្មវិធីទី១៧) 152
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 152
59 ការដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈ-២០១៤(កម្មវិធីទី១៦) 144
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 144
60 សេវាកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ(២) មានល្ខោនវិទ្យុ-២០១៤(កម្មវិធីទី១៥) 134
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 134
61 សេវាកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ(១)-២០១៤(កម្មវិធីទី១៤) 144
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 144
62 ការចាត់តាំងនិងការផ្លាស់ប្តូរគ្រូបង្រៀន-២០១៤(កម្មវិធីទី១៣) 149
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 149
63 ការបង់ពន្ធនិងប្រមូលពន្ធដោយតម្លាភាព-២០១៤(កម្មវិធីទី១១) 128
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 128
64 សុចរឹតភាព ​និងការលើកកំពស់គុណភាពអប់រំ-២០១៤(កម្មវិធីទី១០) 192
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 192
65 សេវាសុខាភិបាលសាធារណៈ-២០១៤(កម្មវិធីទី៩) 128
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 128
66 អ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ-២០១៤(កម្មវិធីទី៨) 163
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 163
67 កិច្ចពិភាក្សាតុមូល-ប្រធានបទ«យុវជន និងការងារ»-២០១៤(កម្មវិធីទី៧) 168
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 168
68 ការប្រកបការងារដោយសុចរឹត-២០១៤(កម្មវិធីទី៦) 113
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 113
69 យុវជននិងបណ្តាញព័ត៌មានសង្គម-២០១៤(កម្មវិធីទី៥) 135
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 45 បានស្តាប់: 135
70 បជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិ និងប្រឹក្សាយោបល់((ALAC)-២០១៤(កម្មវិធីទី៤) 140
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 140
71 សិទ្ធទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈ-២០១៤(កម្មវិធីទី៣) 148
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 148
72 យុវជនជំនាន់ថ្មី-២០១៤(កម្មវិធីទី២) 162
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 56 បានស្តាប់: 162
73 អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា-២០១៤(កម្មវិធីទី១) 255
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 58 បានស្តាប់: 255