លេខ ចំណងជើង Post Date បានស្ដាប់ ទាញយក
1 កម្មវិធីទី៣១. វារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជា (២០១៦) 65
2 កម្មវិធីទី៣០. ការប្រួកួតនិពន្ធអត្ថបទ (២០១៦) 49
No attachments to download
3 កម្មវិធីទី២៩. ការធ្វើចំណាកស្រុក (២០១៦) 79
4 កម្មវិធីទី២៨. បទយកការណ៍ «គម្រោងស្ដីពីការគាំពារការអប់រំកុមារតូច» (២០១៦) 48
5 កម្មវិធីទី២៧. សំណួរ-ចម្លើយយករង្វាន់ (២០១៦) 66
6 កម្មវិធីទី២៦. លើកកម្ពស់ការងារសមរម្យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា (២០១៦) 49
7 កម្មវិធីទី២៥. សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប (២០១៦) 58
8 កម្មវិធីទី២៤. ការចិញ្ចឹមសត្វ 82
9 កម្មវិធីទី១៩. ការអប់រំ និងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀង 69
10 ទិវាជនជាតិដើមភាគតិច 61
11 កម្មវិធីទី២២. សហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញនៅកម្ពុជា 68
12 កម្មវិធីទី២៣. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីសហភាពអឺរ៉ុប 67 93
14 អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា (កម្មវិធីទី ១៥) ២០១៦ 301
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 15 បានស្តាប់: viagra Canada 301
15 សហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (កម្មវិធីទី ១៤​​) ២០១៦ 70
16 ទិវាអភិវឌ្ឍន៏អឺរ៉ុប-(កម្មវិធីទី១៣)២០១៦ 91
17 ការបញ្ជ្រៀបបំរែបំរួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យអប់រំ-(កម្មវិធីទី១២)២០១៦ 76
18 សិទ្ធិកុមារ-(កម្មវិធីទី១១)២០១៦ 206
19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស-(កម្មវិធីទី៩)២០១៦ 70
20 កម្មវិធីអបអរទិវាអឺរ៉ុប ជិះកង់ដើម្បីបរិស្ថាន-(កម្មវិធីទី២)២០១៦ 92
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 15 បានស្តាប់: 92
21 កិច្ចសន្ទនាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១)២០១៦ 97
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 20 បានស្តាប់: 97
22 បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី៣១)២០១៥ 111
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 28 បានស្តាប់: 111
23 អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស-(កម្មវិធីទី៣០)២០១៥ 117
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 28 បានស្តាប់: 117
24 សហភាពអឺរុបគាំទ្រការប្រែប្រួួលអាកាសធាតុ-(កម្មិធីទី២៩)២០១៥ 115
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 25 បានស្តាប់: 115
25 លើកកម្ពស់សិទ្ធស្ត្រីនិងអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច-(កម្មវិធីទី២៨)២០១៥ 94
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 26 បានស្តាប់: 94
26 ការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី២៧)២០១៥ 113
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 29 បានស្តាប់: 113
27 សហភាពអឺរុបនិងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី២៦)២០១៥ 97
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 24 បានស្តាប់: 97
28 គណនីភាពសង្គម-(កម្មវិធីទី២៥)២០១៥ 212
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 29 បានស្តាប់: 212
29 សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហាររូបថម-(កម្មវិធីទី២៤)២០១៥ 94
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 27 បានស្តាប់: 94
30 សហភាពអឺរុបនិងការគាំទ្រអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន-(កម្មវិធីទី២៣)​ ២០១៥ 98
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 30 បានស្តាប់: 98
31 ការគាំពារនិងការអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូចនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី២២)២០១៥ 109
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 109
32 សហភាពអឺរុបនិងការទប់ស្តាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួត-(កម្មវិធីទី២១)២០១៥ 98
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 98
33 សហភាពអឺរុបនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី២០)២០១៥ 110
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 110
34 សហភាពអឺរុបនិងការទប់ស្កាត់ជំងឺរលាកខួក្បាលនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១៩)២០១៥ 119
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 44 បានស្តាប់: 119
35 ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិអឺរុបនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១៨)២០១៥ 105
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 105
36 ការចិញ្ចឹមសត្វខ្នាតតូចនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១៧)២០១៥ 95
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: 95
37 ការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១៥)២០១៥ 115
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 115
38 សិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច-(កម្មវិធីទី១៤)២០១៥ 103
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 32 បានស្តាប់: 103
39 ការអភិរក្សមច្ឆាជាតិនៅបឹងទន្លេសាប-(កម្មវិធីទី១៣)២០១៥ 122
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 122
40 ធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១២)២០១៥ 290
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 61 បានស្តាប់: 290
41 សហភាពអឺរុបនិងសន្តិសុខស្បៀង-(កម្មវិធីទី៩)២០១៥ 116
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 116
42 យើងត្រូវចាប់ផ្តើមឥឡូវនេះ-(កម្មវិធីទី៨)២០១៥ 97
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 97
43 ការប្រែប្រួួលអាកាសធាតុ-(កម្មវិធីទី៧)២០១៥ 196
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 45 បានស្តាប់: 196