លេខ ចំណងជើង Post Date បានស្ដាប់ ទាញយក
1 ព័ត៌មានសម្ងាត់ កម្មវិធីទី១៣ 48
2 សេរីភាពទទួលព័ត៌មាន និងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ កម្មវិធីទី៖១២ 30
3 សេរីភាពទទួលព័ត៌មាន និងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ កម្មវិធីទី១២ 59
No attachments to download
4 កម្មវិធីទី១១:ការប្ដឹងតវ៉ា ២០១៧ 147
5 កម្មវិធីទី៩.ព័ត៌មានសម្ងាត់ (២០១៧) 35
6 កម្មវិធីទី១០. កិច្ចការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាន (២០១៧) 44
7 កម្មវិធីទី៨. ការឆ្លើយតបព័ត៌មាន (២០១៦) 52
8 កម្មវិធីទី៧. ការស្នើសុំព័ត៌មាន 64
9 កម្មវិធីទី៦. មន្រ្តីទទួលបន្ទុកព័ត៌មាន (២០១៦) 49
10 កម្មវិធីទី៥. កាតព្វកិច្ចរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈ (២០១៦) 122
11 កម្មវិធីទី៤. ការបើចំហរព័ត៌មានសាធារណៈ (២០១៦) 44
12 កម្មវិធីទី៣. ទិវាអន្តរជាតិលើកទី៩ ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មានជាសកល (២០១៦) 62
13 កម្មវិធីទី២. សិទ្ធិ និងសេរីភាពក្នុងការទទទួលព័ត៌មានសាធារណៈ (២០១៦) 108
14 កម្មវិធីទី១. ព័ត៌មានសាធារណៈ (២០១៦) 89
15 វេទិការសំនួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី២២)២០១៦ 70
16 ការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែ-(កម្មវិធីទី២១-២)២០១៦ 164
17 ការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែ-(កម្មវិធីទី២១-១)២០១៦ 86
18 ព័ត៌មានសម្ងាត់-(កម្មវិធីទី២០)២០១៦ 112
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 26 បានស្តាប់: free ea 3 112
19 ព័ត៌មានកសិកម្ម-(កម្មវិធីទី១៩)២០១៦ 77
20 ព័ត៌មានសម្រាប់ស្ត្រី-(កម្មវិធីទី១៨)២០១៦ 83
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 26 បានស្តាប់: 83
21 សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្តីពីការទទួលព័ត៌មាន-(កម្មវិធីទី១៧)២០១៦ 94
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 102 បានស្តាប់: 94
22 ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច-(កម្មវិធីទី១៦)២០១៦ 291
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 291
23 ព័ត៌មានពន្ធដា-(កម្មវិធីទី១៥)២០១៦ 95
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 49 បានស្តាប់: 95
24 ការផ្តល់សេវានៅថ្នាក់មូលដ្ខាន-(កម្មវិធីទី១៤)២០១៦ 79
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 26 បានស្តាប់: 79
25 ប្រភពព័ត៌មាន-(កម្មវិធីទី១៣)២០១៦ 75
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 26 បានស្តាប់: 75
26 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ-(កម្មវិធីទី១២)២០១៥ 100
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 28 បានស្តាប់: 100
27 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី១១)២០១៥ 89
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 23 បានស្តាប់: 89
28 កិច្ចពិភាក្សាតុមូល «ព័ត៌មានសាធារណៈ»​ (កម្មវិធីទី១០)២០១៦ 113
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 113
29 ព័ត៌មានព្រៃឈើ-(កម្មវិធីទី៩) ២០១៥ 90
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: 90
30 គំរោងអភិវឌ្ឍន៍-(កម្មវិធីទី៨) ២០១៥ 99
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 81 បានស្តាប់: 99
31 ព័ត៌មានការងារ-(កម្មវិធីទី៧)​២០១៥ 85
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 33 បានស្តាប់: 85
32 ព័ត៌មានសុខភាព-(កម្មវិធីទី៦)​២០១៥ 95
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 95
33 ព័ត៌មានអប់រំ-(កម្មវិធីទី៥)​២០១៥ 85
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 32 បានស្តាប់: 85
34 ការទទួលព័ត៌មានសាធារណៈនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី៤)២០១៥ 83
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 83
35 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទទួលព័ត៌មាន-(កម្មវិធីទី៣)​២០១៥ 114
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 46 បានស្តាប់: 114
36 សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន-(កម្មវិធីទី២)​២០១៥ 129
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 45 បានស្តាប់: 129
37 ទិវាសិទ្ធិដឹង-(កម្មវិធីទី១)២០១៥ 112
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 112