លេខ ចំណងជើង Post Date បានស្ដាប់ ទាញយក
1 ប្រវត្តិបទ«បឹងហ្គាវ៉ាន់សូឡូ ឬ ទន្លេសូឡូ» (អ្នកស្រី ឈុន វណ្ណា) 704
2 ប្រវត្តិបទ«បងរង់ចាំ» (លោក ស៊ីន​ ស៊ីសាមុត) 455
3 ប្រវត្តិបទ«អ្នកណាគ្មានស្នេហ៍» (លោក ស៊ីន​ ស៊ីសាមុត) 358
4 ប្រវត្តិបទ«ភ្លៀងស្រក់នៅមាត់បង្អួច» (លោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត) 991
  • ទាញយក:
    បានទាញយក: 52 បានស្តាប់: optionbit kosten 991
5 ប្រវត្តិបទ«ចម្រៀងសម្រាប់អូន» (លោក ថេត​ សម្បត្តិ) 379
6 ប្រវត្តិបទ«ចាំតែថ្លៃ» (អ្នកស្រី រស់ សេរីសុទ្ធា) 182
7 ប្រវត្តិបទ «ឱព្រះចន្រ្ទាអើយ» (លោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត) 172
8 ប្រវត្តិបទ «អ្វីៗនឹងផ្លាស់ប្តូរ» (អ្នកស្រី ពៅ វណ្ណរី) 130
9 ប្រវត្តិបទ«ទឹកភ្នែកស្រក់លើទ្រូូង»​ (លោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត) 187
10 ប្រវត្តិបទ«ទឹកហូរឆ្ងាយ»​(អ្នកស្រី ឈួន ម៉ាល័យ) 207
11 ប្រវត្តិបទ«សែនស្រឡាញ់ពេញចិត្ត» (លោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត) 229
12 ប្រវត្តិបទ«ប្រុសកំពូលស្នេហ៍» (អ្នកស្រី ប៉ែន រ៉ន) 308
13 ប្រវត្តិបទ«ទោះយ៉ាងណា»(លោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត) 213
14 ប្រវត្តិបទ«ខ្ញុំរង់ចាំ»(លោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត) និងបទ«បងមានថ្មីទៀត»(អ្នកស្រី ពៅ វណ្ណរី) 194