លេខ ចំណងជើង Post Date បានស្ដាប់ ទាញយក
1 កម្មវិធីទី៤៤. កម្មវិធីសំណួរ ចម្លើយយករង្វាន់ (២០១៦) 116
2 កម្មវិធីទី៤៣. សិទ្ធិអំណាចក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល (២០១៦) 317
3 កម្មវិធីទ៤២. ប្រសិទ្ធភាពការងារ (២០១៦) 110
4 កម្មវិធីទី៤១. ការងារពេលយប់របស់ស្រ្តី (២០១៦) 86
5 កម្មវិធីទី៤០ . ការដួលសន្លប់ ( ២០១៦ ) 137
6 កម្មវិធីទី៣៩ : សំណួរ ចម្លើយ តាមទូរស័ព្ទ (Quiz Show ) ថ្ងៃ សុក្រ ទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ 314
7 កម្មវិធីទី៣៨ : សហជីព និង ការចរចារួម ( Call in Show ) ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ 66
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 2 បានស្តាប់: Seroquel capsule 66
8 កម្មវិធីទី៣៧ : សហជីពល្អ (Dialogue Show) ថ្ងៃ សុក្រ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ 90
9 កម្មវិធីទី៣៦. ការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករ (២០១៦) 98
10 កម្មករល្អ (កម្មវិធីទី៣៥) 99
11 ការដឹកជញ្ជូនកម្មករ (កម្មវិធីទី៣៤) 81
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 5 បានស្តាប់: Viagra köpa online 81
12 វេទិការសំនួរ-ចំលើយ- (កម្មវិធី៣៣) ២០១៦ 328
13 ការធើ្វកូដកម្ម (កម្មវិធីទី២៩) ២០១៦ 297
14 វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ- (កម្មវិធី៣៣) ២០១៦ 92
15 ថៅកែល្អ (កម្មវិធីទី៣២) ២០១៦ 87
16 កិច្ចសហការរវាងសហជីព និងអ្នកគ្រប់គ្រង (កម្មវិធីទី៣១) ២០១៦ 101
17 តួនាទីសហជីព (កម្មវិធីទី៣០) ២០១៦ 105
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 15 បានស្តាប់: buy tastylia online 105
18 ការធើ្វកូដកម្ម (កម្មវិធីទី២៩) ២០១៦ 102
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 13 បានស្តាប់: 102
19 វេទិការសំណួរ-ចម្លើយ- (កម្មវិធីទី ២៨) ២០១៦ 126
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 16 បានស្តាប់: 126
20 តុលាការការងារ- (កម្មវិធីទី២៧) ២០១៦ 171
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 13 បានស្តាប់: 171
21 កង្វះព័ត៌មាន- (កម្មវិធីទី២៦) ២០១៦ 159
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 17 បានស្តាប់: 159
22 អធិការកិច្ចការងារ- (កម្មវិធីទី២៥) ២០១៦ 148
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 22 បានស្តាប់: 148
23 សិទ្ធិអំណាចក្រសួងការងារ-(កម្មវិធីទី២៤)២០១៦ 116
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 18 បានស្តាប់: 116
24 អនុសញ្ញារួម-(កម្មវិធីទី២៣)២០១៦ 160
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 31 បានស្តាប់: 160
25 វេទិកាសំនួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី២២)២០១៦ 142
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 28 បានស្តាប់: 142
26 ការដោះស្រាយវិវាទការងារដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព-(កម្មវិធីទី២១)២០១៦ 101
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 101
27 យុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់វិវាទការងារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១ភាគ២)២០១៦ 99
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 31 បានស្តាប់: 99
28 ការផ្សះផ្សារដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព-(កម្មវិធីទី២០)២០១៦ 262
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 23 បានស្តាប់: 262
29 មូលហេតុនិងផលប៉ះពាល់នៃកូដកម្ម-(កម្មវិធីទី១៩)២០១៦ 128
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 128
30 និតិវិធីនៃការធ្វើកូដកម្ម-(កម្មវិធីទី១៨)២០១៦ 101
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 21 បានស្តាប់: 101
31 និតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារ-(កម្មវិធីទី១៧)២០១៦ 149
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 33 បានស្តាប់: 149
32 វេទិកាសំនួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី១៦)២០១៦ 121
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 32 បានស្តាប់: 121
33 កម្មករជំនាញ-(កម្មវិធីទី១៥)២០១៦ 195
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 20 បានស្តាប់: 195
34 វីធីចងចិត្តកម្មករ-(កម្មវិធីទី១៤)២០១៦ 126
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 54 បានស្តាប់: 126
35 សិទ្ធនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មករនិយោជិត និងនិយោជក-(កម្មវិធីទី១៣)២០១៦ 114
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 48 បានស្តាប់: 114
36 ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ-(កម្មវិធីទី១២)២០១៦ 148
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 56 បានស្តាប់: 148
37 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី១១)២០១៦ 131
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 131
38 ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព-(កម្មវិធីទី១០)២០១៦ 151
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 55 បានស្តាប់: 151
39 ការថែមម៉ោង-(កម្មវិធីទី៩)២០១៦ 152
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 152
40 ការឈប់សម្រាក-(កម្មវិធីទី៨)២០១៦ 238
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 54 បានស្តាប់: 238
41 កិច្ចសន្យាការងារ-(កម្មវិធីទី៧)២០១៦ 710
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 66 បានស្តាប់: 710
42 ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស-(កម្មវិធីទី៦)២០១៦ 529
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 529
43 វិទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៥)២០១៦ 117
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 30 បានស្តាប់: 117
44 ការគណនាប្រាក់ឈ្នួល-(កម្មវិធីទី៤)២០១៦ 152
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 52 បានស្តាប់: 152
45 យុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់វិវាទការងារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១)២០១៦ 129
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 58 បានស្តាប់: 129
46 ប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមា-(កម្មវិធីទី៣)២០១៦ 245
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 100 បានស្តាប់: 245
47 ការដឹកជញ្ជូនកម្មករ-(កម្មវិធីទី២)២០១៦ 157
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 72 បានស្តាប់: 157
48 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៤៨) 192
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 77 បានស្តាប់: 192
49 សេវាកម្មក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (កម្មវិធីទី-៤៧) 210
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 210
50 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៤) 201
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 83 បានស្តាប់: 201
51 ច្បាប់ផ្ទះជួល (កម្មវិធីទី-៤៦) 536
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 116 បានស្តាប់: 536
52 បង្ការជម្លោះ (កម្មវិធីទី-៤៥) 161
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 95 បានស្តាប់: 161
53 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៤៤) 198
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 53 បានស្តាប់: 198
54 ថៅកែជោគជ័យ-(កម្មវិធីទី៤២) 188
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 59 បានស្តាប់: 188
55 ថៅកែល្អ-(កម្មវិធីទី៣៧) 183
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 48 បានស្តាប់: 183
56 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៣៦) 200
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 71 បានស្តាប់: 200
57 វិវាទក្នុងរោងចក្រ-(កម្មវិធីទី៣៥) 176
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 54 បានស្តាប់: 176
58 ការដួលសន្លប់​ (របស់កម្មករ)-​ (កម្មវិធីទី៣៤) 157
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 157
59 សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថៅកែនិងកម្មករ-(កម្មវិធីទី៤៣) 168
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 168
60 តួនាទីនាយកដ្ឋានវិវាទការងារ-(កម្មវិធីទី៦) 191
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 191
61 កាចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់ប្រិយមិត្ត-(កម្មវិធីទី៥) 155
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 155
62 អ្នកកាត់ក្តីជានណា?-(កម្មវិធីទី៣) 168
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 168
63 តើក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលជាអ្វី?-(កម្មវិធីទី២) 173
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 173
64 ថៅកែល្អកម្មករល្អ-(កម្មវិធីទី១) 394
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 394
65 កម្មករជោគជ័យ-(កម្មវិធីទី៤១) 173
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 52 បានស្តាប់: 173
66 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៤០) 178
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 178
67 សហជីពល្អ-(កម្មវិធីទី៣៩) 170
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 170
68 ការអនុវត្តច្បាប់ការងារ-(កម្មវិធីទី៣៨) 293
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 55 បានស្តាប់: 293
69 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៣៣) 264
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 264
70 កិច្ចសន្យាការងារ-(កម្មវិធីទី៣២) 1665
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 223 បានស្តាប់: 1665
71 កម្មករល្អ-(កម្មវិធីទី៣១) 202
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 50 បានស្តាប់: 202
72 ការដឹកជញ្ជូនកម្មករ-(កម្មវិធីទី៣០) 176
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 176
73 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី២៩) 167
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 167
74 គន្គឹះដោះស្រាយ-(កម្មវិធីទី២៨) 162
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 162
75 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី១៦) 174
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 174
76 ការចរចា-(កម្មវិធីទី២៧) 198
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 198
77 រូបមន្តគន្លឹះ-(កម្មវិធីទី២៦) 180
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 180
78 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី២៥) 180
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 180
79 អនុសញ្ញារួម-(កម្មវីធីទី២៤) 602
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 53 បានស្តាប់: 602
80 កូដកម្ម-(កម្មវិធីទី២៣) 186
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 186
81 វិវាទបុគ្គលនិងវិវាទរួម-(កម្មវិធីទី២២) 188
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 49 បានស្តាប់: 188
82 និតិវិធីនៃការផ្តឹងជំទាស់-(កម្មវិធីទី២១) 172
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 172
83 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី២០) 160
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 160
84 អនុសារននៃការយោគយល់គ្នា-(កម្មវីធីទី១៩) 182
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 182
85 វិវាទអំពីសិទ្ធិនិងវិវាទអំពីផលប្រុយោជន៍-(កម្មវីធីទី១៨) 161
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: 161
86 ការដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍សេចក្តីបង្គាប់-(កម្មវីធីទី១៧) 165
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: 165
87 សំណង-(កម្មវីធីទី១៥) 325
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 325
88 សេចក្តីបង្គាប់និងសេចក្តីបញ្ជារបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល-(កម្មវិធីទី១៤) 161
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 161
89 សេចក្តីសំរេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល-(កម្មវិធីទី១៣) 174
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 174
90 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី១២) 172
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 172
91 សវនាការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល-(កម្មវិធីទី១១) 172
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 172
92 ការរៀបចំសំណុំរឿងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល-(កម្ម្វវិធីទី១០) 173
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 173
93 ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ-(កម្មវិធីទី៩) 341
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 341
94 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៨) 173
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 173
95 តួនាទីលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល-(កម្មវិធីទី៧) 204
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 204