លេខ ចំណងជើង Post Date បានស្ដាប់ ទាញយក
1 កម្មវិធីទី៤៤. កម្មវិធីសំណួរ ចម្លើយយករង្វាន់ (២០១៦) 46
2 កម្មវិធីទី៤៣. សិទ្ធិអំណាចក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល (២០១៦) 274
3 កម្មវិធីទ៤២. ប្រសិទ្ធភាពការងារ (២០១៦) 72
4 កម្មវិធីទី៤១. ការងារពេលយប់របស់ស្រ្តី (២០១៦) 55
5 កម្មវិធីទី៤០ . ការដួលសន្លប់ ( ២០១៦ ) 103
6 កម្មវិធីទី៣៩ : សំណួរ ចម្លើយ តាមទូរស័ព្ទ (Quiz Show ) ថ្ងៃ សុក្រ ទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ 282
7 កម្មវិធីទី៣៨ : សហជីព និង ការចរចារួម ( Call in Show ) ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ 45
8 កម្មវិធីទី៣៧ : សហជីពល្អ (Dialogue Show) ថ្ងៃ សុក្រ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ 67
9 កម្មវិធីទី៣៦. ការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករ (២០១៦) 58
10 កម្មករល្អ (កម្មវិធីទី៣៥) 66
11 ការដឹកជញ្ជូនកម្មករ (កម្មវិធីទី៣៤) 63
12 វេទិការសំនួរ-ចំលើយ- (កម្មវិធី៣៣) ២០១៦ 303
13 ការធើ្វកូដកម្ម (កម្មវិធីទី២៩) ២០១៦ 289
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 13 បានស្តាប់: iqoption com 289
14 វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ- (កម្មវិធី៣៣) ២០១៦ 63
15 ថៅកែល្អ (កម្មវិធីទី៣២) ២០១៦ 59
16 កិច្ចសហការរវាងសហជីព និងអ្នកគ្រប់គ្រង (កម្មវិធីទី៣១) ២០១៦ 76
17 តួនាទីសហជីព (កម្មវិធីទី៣០) ២០១៦ 89
18 ការធើ្វកូដកម្ម (កម្មវិធីទី២៩) ២០១៦ 84
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 13 បានស្តាប់: http://statusme.com/? boundary option 84
19 វេទិការសំណួរ-ចម្លើយ- (កម្មវិធីទី ២៨) ២០១៦ 91
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 16 បានស្តាប់: 91
20 តុលាការការងារ- (កម្មវិធីទី២៧) ២០១៦ 131
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 13 បានស្តាប់: 131
21 កង្វះព័ត៌មាន- (កម្មវិធីទី២៦) ២០១៦ 147
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 17 បានស្តាប់: 147
22 អធិការកិច្ចការងារ- (កម្មវិធីទី២៥) ២០១៦ 122
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 22 បានស្តាប់: 122
23 សិទ្ធិអំណាចក្រសួងការងារ-(កម្មវិធីទី២៤)២០១៦ 89
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 18 បានស្តាប់: 89
24 អនុសញ្ញារួម-(កម្មវិធីទី២៣)២០១៦ 127
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 31 បានស្តាប់: 127
25 វេទិកាសំនួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី២២)២០១៦ 105
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 28 បានស្តាប់: 105
26 ការដោះស្រាយវិវាទការងារដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព-(កម្មវិធីទី២១)២០១៦ 91
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 91
27 យុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់វិវាទការងារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១ភាគ២)២០១៦ 78
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 31 បានស្តាប់: 78
28 ការផ្សះផ្សារដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព-(កម្មវិធីទី២០)២០១៦ 234
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 23 បានស្តាប់: 234
29 មូលហេតុនិងផលប៉ះពាល់នៃកូដកម្ម-(កម្មវិធីទី១៩)២០១៦ 103
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 103
30 និតិវិធីនៃការធ្វើកូដកម្ម-(កម្មវិធីទី១៨)២០១៦ 80
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 21 បានស្តាប់: 80
31 និតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារ-(កម្មវិធីទី១៧)២០១៦ 129
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 33 បានស្តាប់: 129
32 វេទិកាសំនួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី១៦)២០១៦ 93
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 32 បានស្តាប់: 93
33 កម្មករជំនាញ-(កម្មវិធីទី១៥)២០១៦ 168
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 20 បានស្តាប់: 168
34 វីធីចងចិត្តកម្មករ-(កម្មវិធីទី១៤)២០១៦ 92
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 54 បានស្តាប់: 92
35 សិទ្ធនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មករនិយោជិត និងនិយោជក-(កម្មវិធីទី១៣)២០១៦ 87
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 48 បានស្តាប់: 87
36 ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ-(កម្មវិធីទី១២)២០១៦ 118
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 56 បានស្តាប់: 118
37 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី១១)២០១៦ 103
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 103
38 ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព-(កម្មវិធីទី១០)២០១៦ 119
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 55 បានស្តាប់: 119
39 ការថែមម៉ោង-(កម្មវិធីទី៩)២០១៦ 118
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 118
40 ការឈប់សម្រាក-(កម្មវិធីទី៨)២០១៦ 188
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 54 បានស្តាប់: 188
41 កិច្ចសន្យាការងារ-(កម្មវិធីទី៧)២០១៦ 584
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 66 បានស្តាប់: 584
42 ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស-(កម្មវិធីទី៦)២០១៦ 487
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 487
43 វិទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៥)២០១៦ 79
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 30 បានស្តាប់: 79
44 ការគណនាប្រាក់ឈ្នួល-(កម្មវិធីទី៤)២០១៦ 128
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 52 បានស្តាប់: 128
45 យុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់វិវាទការងារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១)២០១៦ 106
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 58 បានស្តាប់: 106
46 ប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមា-(កម្មវិធីទី៣)២០១៦ 221
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 100 បានស្តាប់: 221
47 ការដឹកជញ្ជូនកម្មករ-(កម្មវិធីទី២)២០១៦ 116
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 72 បានស្តាប់: 116
48 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៤៨) 177
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 77 បានស្តាប់: 177
49 សេវាកម្មក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (កម្មវិធីទី-៤៧) 179
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 179
50 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៤) 165
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 83 បានស្តាប់: 165
51 ច្បាប់ផ្ទះជួល (កម្មវិធីទី-៤៦) 510
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 116 បានស្តាប់: 510
52 បង្ការជម្លោះ (កម្មវិធីទី-៤៥) 146
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 95 បានស្តាប់: 146
53 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៤៤) 169
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 53 បានស្តាប់: 169
54 ថៅកែជោគជ័យ-(កម្មវិធីទី៤២) 164
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 59 បានស្តាប់: 164
55 ថៅកែល្អ-(កម្មវិធីទី៣៧) 154
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 48 បានស្តាប់: 154
56 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៣៦) 170
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 71 បានស្តាប់: 170
57 វិវាទក្នុងរោងចក្រ-(កម្មវិធីទី៣៥) 154
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 54 បានស្តាប់: 154
58 ការដួលសន្លប់​ (របស់កម្មករ)-​ (កម្មវិធីទី៣៤) 130
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 130
59 សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថៅកែនិងកម្មករ-(កម្មវិធីទី៤៣) 141
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 141
60 តួនាទីនាយកដ្ឋានវិវាទការងារ-(កម្មវិធីទី៦) 160
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 160
61 កាចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់ប្រិយមិត្ត-(កម្មវិធីទី៥) 139
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 139
62 អ្នកកាត់ក្តីជានណា?-(កម្មវិធីទី៣) 135
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 135
63 តើក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលជាអ្វី?-(កម្មវិធីទី២) 149
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 149
64 ថៅកែល្អកម្មករល្អ-(កម្មវិធីទី១) 358
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 358
65 កម្មករជោគជ័យ-(កម្មវិធីទី៤១) 151
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 52 បានស្តាប់: 151
66 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៤០) 149
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 149
67 សហជីពល្អ-(កម្មវិធីទី៣៩) 158
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 158
68 ការអនុវត្តច្បាប់ការងារ-(កម្មវិធីទី៣៨) 271
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 55 បានស្តាប់: 271
69 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៣៣) 237
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 237
70 កិច្ចសន្យាការងារ-(កម្មវិធីទី៣២) 1613
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 223 បានស្តាប់: 1613
71 កម្មករល្អ-(កម្មវិធីទី៣១) 170
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 50 បានស្តាប់: 170
72 ការដឹកជញ្ជូនកម្មករ-(កម្មវិធីទី៣០) 151
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 151
73 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី២៩) 140
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 140
74 គន្គឹះដោះស្រាយ-(កម្មវិធីទី២៨) 141
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 141
75 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី១៦) 144
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 144
76 ការចរចា-(កម្មវិធីទី២៧) 176
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 176
77 រូបមន្តគន្លឹះ-(កម្មវិធីទី២៦) 153
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 153
78 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី២៥) 159
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 159
79 អនុសញ្ញារួម-(កម្មវីធីទី២៤) 575
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 53 បានស្តាប់: 575
80 កូដកម្ម-(កម្មវិធីទី២៣) 162
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 41 បានស្តាប់: 162
81 វិវាទបុគ្គលនិងវិវាទរួម-(កម្មវិធីទី២២) 154
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 49 បានស្តាប់: 154
82 និតិវិធីនៃការផ្តឹងជំទាស់-(កម្មវិធីទី២១) 142
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 142
83 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី២០) 140
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 140
84 អនុសារននៃការយោគយល់គ្នា-(កម្មវីធីទី១៩) 146
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 36 បានស្តាប់: 146
85 វិវាទអំពីសិទ្ធិនិងវិវាទអំពីផលប្រុយោជន៍-(កម្មវីធីទី១៨) 139
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: 139
86 ការដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍សេចក្តីបង្គាប់-(កម្មវីធីទី១៧) 153
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 34 បានស្តាប់: 153
87 សំណង-(កម្មវីធីទី១៥) 310
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 39 បានស្តាប់: 310
88 សេចក្តីបង្គាប់និងសេចក្តីបញ្ជារបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល-(កម្មវិធីទី១៤) 138
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 138
89 សេចក្តីសំរេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល-(កម្មវិធីទី១៣) 141
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 141
90 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី១២) 144
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 144
91 សវនាការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល-(កម្មវិធីទី១១) 151
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 40 បានស្តាប់: 151
92 ការរៀបចំសំណុំរឿងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល-(កម្ម្វវិធីទី១០) 154
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 154
93 ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ-(កម្មវិធីទី៩) 323
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 323
94 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទី៨) 140
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 38 បានស្តាប់: 140
95 តួនាទីលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល-(កម្មវិធីទី៧) 169
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 37 បានស្តាប់: 169