លេខ ចំណងជើង Post Date បានស្ដាប់ ទាញយក
1 កម្មវិធីទី៧. ស្ថានភាពសហគមន៍ព្រៃឡង់ ការវិវត្ត បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយ (២០១៦) 76
2 កម្មវិធីទី៦. ការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍នេសាទលើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុង (២០១៦) 61
3 កម្មវិធីទី៥. យន្តការ និងទិដ្ឋភាពច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា (២០១៦) 162
4 កម្មវិធីទី៤ . ស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ 80
5 កម្មវិធីទី៣ ៖ ស្ថានភាពសហគមន៍ព្រៃឈើ ការវិវត្ត បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយ 325
6 ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចកួយ 124
No attachments to download
7 សហគមន៍និងផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទំនប់សេសានក្រោមពីរ 120
No attachments to download
8 សហគមន៏និងផលប៉ះពាល់នៃគំរោងអភិវឌ្ឍន៏ទំនប់វារីអគ្គីសនីសេសានក្រោមពីរ-(កម្មវិធីទី១) ២០១៦ 98
9 សារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនិងទំនប់វារីអគ្គីសនី-(កម្មវិធីទី១២) ២០១៥ 135
  • ទាញយក:
    បានទាញយក: 35 បានស្តាប់: trading weekend 135
10 អភិបាលកិច្ចដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិ-(កម្មវិធីទី១១)​២០១៥ 167
11 បច្ចប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពព្រែឡង់-(កម្មវិធីទី៩) 156
  • ទាញយក:
    បានទាញយក: 48 បានស្តាប់: frage bdswiss 156
12 ការដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់ចំពោះការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គីសនីសេសាន្តក្រោម២-(កម្មវិធីទី៨) 190
13 សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចភ្នង នៅភូមិចក់ចារនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី-(កម្មវិធីទី៧) 417
14 បច្ចុប្បន្នភាពនៃការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរេដបូកកម្ពុជា-(កម្មវីធីទី៦) 191
15 បច្ចុប្បន្នភាពនៃកាដកហូតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច-(កម្មវិធីទី៥) 176
16 បច្ចុប្បន្នភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងជំហ៊ានបន្ត​ -(កម្មវិធីទី៤) 194
17 ការការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារសីម៉ាខេត្តមណ្ឌលគីរី -(កម្មវិធីទី៣) 183
18 គោលនយោបាយសំណង-(កម្មវិធីទី២) 161