លេខ ចំណងជើង Post Date បានស្ដាប់ ទាញយក
1 កម្មវិធីទី១៩. ជោគជ័យនិងមេរៀននៃការអនុវត្តគម្រោងWXCEL 100
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 6 បានស្តាប់: 24 optiopn 100
2 កម្មវិធីទី២០. វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ 69
3 កម្មវិធីទី១៨. កុមារអូសរទេេះ 70
4 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(ប្រធានបទទី ២០) 148
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 8 បានស្តាប់: affidabile trading 148
5 ជោគជ័យនិងការអនុវត្តមេរៀនគម្រោង Excel (ប្រធានបទទី១៩) 64
6 កុមារអូសរទេះ និងលីសែង (ប្រធានបទទី ១៨) 94
7 ប្រធានបទ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងចម្ការដំឡូងមី (កម្មវិធីទីII-១៧) ២០១៦ 110
8 ជោគជ័យនិងការប្រឈមនៃកម្មវិធីលើកកម្ពស់ជីវភាពនៃគម្រោងអ៊ីចស៊ែល (កម្មវិធីទីII-១៦) ២០១៦ 114
9 គោលនយោបាយនិងកម្មវិធីការពារកុមារ-(កម្មវិធីទីII-១៥)២០១៦ 89
10 រួមគ្នាបំបាត់ពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទីII-១៤)២០១៦ 80
11 ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងចំពោះកុមារ-(កម្មវិធីទីII-១៣)២០១៦ 112
12 សហគមន៍និងការតាមដានពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទីII-១២)២០១៦ 87
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 21 បានស្តាប់: accounts live frex 87
13 ឧបសគ្គរបស់កុមារក្នុងការទទួលបានសេវាអប់រំ-(កម្មវិធីទីII-១១)២០១៦ 102
14 វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទីII-១០)២០១៦ 86
15 កាប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យជលផល-(កម្មវិធីទីII-៩-២)២០១៦ 81
16 កាប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យជលផល-(កម្មវិធីទីII-៩-១)២០១៦ 68
17 កុមារបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ-(កម្មវិធីទីII-៨)២០១៦ 96
18 ជីវិតកុមារបំរើតាមផ្ទះ-(កម្មវិធីទីII-៧)២០១៦ 89
19 កុមារលាងឡានម៉ូតូ-(កម្មវិធីទីII-៦)២០១៦ 123
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 48 បានស្តាប់: 123
20 កុមារធ្វើការលើគំនរសំរាម-(កម្មវិធីទីII-៥)២០១៦ 89
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 43 បានស្តាប់: 89
21 កុមារលក់ដូរតាមផ្លូវ និងតាមហាងអាហារ-(កម្មវិធីទីII-៤) 82
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 42 បានស្តាប់: 82
22 កុមារលក់ដូរពេលយប់-(កម្មវិធីទីីីII-3) 2015 99
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 61 បានស្តាប់: 99
23 រួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី​II-2) 2015 102
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 45 បានស្តាប់: 102
24 កុមារតាមដងផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញ-(កម្មវិធីទីII-1) 2015 111
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 46 បានស្តាប់: 111
25 ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី២៤) 106
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 47 បានស្តាប់: 106
26 សហគមន៍និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី២៣) 102
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 102
27 ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់-(កម្មវិធីទី២២) 125
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 60 បានស្តាប់: 125
28 ជីវិតកុមារនេសាទ-(កម្មវិធីទី២១) 105
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 105
29 ជីវិតកុមារីនៅជនបទ-(កម្មវិធីទី២០) 137
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 61 បានស្តាប់: 137
30 ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារនៅរាជធានីភ្នំពេញ-(កម្មវិធីទី១៩) 133
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 71 បានស្តាប់: 133
31 ការប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យនេសាទនិងកសិកម្មនៅខេត្តពោធិ៍សាត់-(កម្មវិធីទី១៨) 130
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 62 បានស្តាប់: 130
32 ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារនៅខេត្តបាត់ដំបង-(កម្មវិធីទី១៧) 133
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 133
33 ការប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យនេសាទនិងកសិកម្មនៅខេត្តសៀមរាប-(កម្មវិធីទី១៦) 130
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 130
34 គ្មានពលកម្មកុមារ ផ្តល់ការអប់រំដែលមានគុណភាព-(កម្មវិធីទី១៥) 141
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 52 បានស្តាប់: 141
35 កម្មវិធីអប់រំរបស់គំរោងអេចសែលដើម្បីលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី១៤) 131
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 56 បានស្តាប់: 131
36 ពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១៣) 282
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 55 បានស្តាប់: 282
37 ពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យកសិកម្ម-(កម្មវិធីទី១២) 146
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 62 បានស្តាប់: 146
38 ពលកម្មកុមារក្នុងចំការដំឡូងមី-(កម្មវិធីទី១១) 148
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 57 បានស្តាប់: 148
39 កម្មវិធីលើកកំពស់ជីវភាពពលរដ្ឋសហគមន៍នៃគំរោងអេចសែល-(កម្មវិធីទី១០) 137
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 137
40 ពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យនេសាទ-(កម្មវិធីទី៩) 113
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 113
41 ការលុបបំបាត់ពលកម្ម្កុកុមារបំរើតាមផ្ទះ-(កម្ម្វវិធីទី៨) 122
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 60 បានស្តាប់: 122
42 ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី៧) 131
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 54 បានស្តាប់: 131
43 ផលប៉ះពាល់នៃពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី៦) 156
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 62 បានស្តាប់: 156
44 ទិន្នន័យពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី៥) 123
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 57 បានស្តាប់: 123
45 លប់បំបាត់ការកេងប្រវញ័្ចពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី៤) 136
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 136
46 ស្ថានភាពពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី៣) 127
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 51 បានស្តាប់: 127
47 ការងារកុមារ និងពលកម្មកុមារ (កម្មវិធីទី២) 461
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 78 បានស្តាប់: 461
48 ការលុបបំបាត់ទំរង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារ (កម្មវិធីទី១) 154
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 72 បានស្តាប់: 154