របាយការណ៍​អង្កេត​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្តីពី​វិទ្យុស្ត្រី អេហ្វអឹម ១០២